Slovník důležitých pojmů

akontace

je částka nutná pro první splátku, bývá zpravidla vyšší než ostatní splatky úvěru.

RPSN

je roční procentní sazba nákladů (RPSN) - procentní podíl z dlužné částky, který je zákazník povinen zaplatit věřiteli za období jednoho roku.

anuita - anuitní splátka

je pravidelná splátka.

p.a.

per annum - ročně. Obvykle se používá při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 5 % p.a.).

splátkový kalendář

Časový harmonogram postupného splácení půjčky či úvěru s uvedením přesné výše a data splatnosti jednotlivých splátek.

úroková sazba

Cena půjčených peněžních prostředků obvykle vyjádřená v procentech za 1 rok.

hypotéka

je zástavní právo k nemovitosti, zajišťující pohledávku vyplývající z úvěrové smlouvy.

bezpodílové spoluvlastnictví manželů

je druh spoluvlastnictví, který byl od 1. srpna 1998 nahrazen širším pojmem "společné jmění manželů".

dlužník

je osoba, které povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

věřitel

je osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení pohledávky.

list vlastnictví

obsahuje skupinu nemovitostí, ke které má vlastník (spoluvlastníci) nebo jiný oprávněný stejný právní vztah typu vlastnictví. Jiným oprávněným se rozumí osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru.

úředně ověřený podpis

je podpis ověřený notářem, obecným úřadem (magistrátem), advokátem, dále shodnost s předloženými podpisovými vzory uloženými na Katastrálním úřadě.

ručitel

je osoba, která je povinna zaplatit úvěr na výzvu věřitele v případě, kdy jej nesplatí dlužník. Zaplatí-li ručitel úvěr věřiteli, má potom právo požadovat zaplacení vyplacených prostředků na dlužníkovi.

bonita

je výraz pro schopnost dlužníka splácet úvěr. Určuje ji banka na základě vlastní analýzy a posouzení vstupních parametrů klienta (např. výše příjmu, věk, počet osob ve společné domácnosti atd.). Bonita je jeden z významných parametrů, který rozhoduje o poskytnutí úvěru.

vinkulace

znamená zastavení pohledávek, které vzniknou pojištěnému vůči pojišťovně z důvodu výskytu pojistné události kryté pojištěním, ve prospěch banky, která poskytuje úvěr. Nastane-li pojistná událost, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale bance, jež mu na koupi domu poskytla úvěr.

Kontakty: nebankovni-pujcka@centrum.cz Copyright 2007 | zajímavé projekty: Nebankovní úvěry a půjčky,Půjčky bez potvrzení o příjmu | výměna odkazů